GIDA İLE TEMAS İZNİ

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETİMİ

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılan madde ve malzemelere ilişkin iyi üretim uygulamaları ile bu madde ve malzemeleri üreten ve işleyen işletmelerin kayıt işlemlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 03.08.2012 tarih ve 28373 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince; gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında faaliyet gösteren işletmeler; Bakanlığımıza kayıt yaptırarak, İşletme Kayıt belgesi almak zorundadırlar.

Kontrolü altındaki işletmede, gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin mevzuatta yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi; ‘Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’te “İşletmeci” olarak tanımlanmaktadır.

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtildiği şekilde harf ve rakamlardan oluşan, işletme kayıt belgesi üzerindeki numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.

    Kağıt esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Metal esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Cam esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Ahşap esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Seramik ve porselen malzeme üretimi,
    Silikon madde ve malzeme üretimi,
    Tekstil ürünleri üretimi,
    Rejenere selüloz film üretimi,
    Elastomer ve kauçuk üretimi,
    Vakslar (Mumlar) üretimi,
    Baskı mürekkepleri üretimi,
    Diğer gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi.

Faaliyet konularında, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır

“Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’te, Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır. İlimizde işlemler İlçe Müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeciler; Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’in Ek-3 ündeki bilgi ve belgelere ilave olarak aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan işletme kayıt belgesi başvuru ve beyannamesi ile birlikte ilgili İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadırlar.

Ek-3

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞLETMELER İÇİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-2)
2- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
3- Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti.
4- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste.

İşletme Kayıt Belgesi düzenleme aşamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre belirlenen ve Gıda İşletmecileri tarafından İl Müdürlüğü Döner Sermayesine ödenmesi gereken ücretler;

HİZMETİN ÇEŞİDİ 2015 Yılı Fiyatı (TL) (KDV Dahil)
İşletme Kayıt Belgesi (Üretim Yeri)
Kurulu Motor Gücü 0-10 275,00
Kurulu Motor Gücü 11-20 330,00
Kurulu Motor Gücü 21-30 440,00
Kurulu Motor Gücü 31-40 1.100,00
Kurulu Motor Gücü 41-50 2.200,00
Kurulu Motor Gücü 51 ve üstü BG Adet 3.300,00

Ek-2

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

………………………………….…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

İşletme Sahibi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Faaliyet Konusu
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
İşletmenin Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi
Kapasite Raporu     ( )

Ekspertiz Raporu   (   )

Kurum Beyanı         ( )

Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
Bitiş Tarihi
İstihdamı Zorunlu Personel Adı Soyadı
Mesleği-Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri ……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca ( )
Mevsimsel ( ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]

Başvuru yapıldıktan itibaren on beş iş günü içerisinde dosya incelenecek ve dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelere İl Müdürlüğümüzce, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’in Ek-4 ünde yer alan işletme kayıt belgesi düzenlenir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmecilerinin, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde ilgili İlçe Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. İlçe Müdürlüğünde ilgili değişiklikler yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde ilgili İlçe Müdürlüğüne bildirmek ve İlçe Müdürlüğünün işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.
Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeci;

İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını, dilekçeye ekleyerek ilgili İlçe Müdürlüğüne başvurur. İlçe Müdürlüğünce, uygun bulunması halinde işletme kayıt belgesini yeniden düzenlenir.

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler, 1/6/2013 tarihine kadar Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamalarına ilişkin hükümlere uymak zorundadır.

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.
Eş değer Belge ile İşletme Kayıt Belgesi değiştirilmesi esnasında, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan beyanname yeterli olacak olup, ilave belge istenmeyecektir.
Kayda tabi olan işletmelerin başvurularını faaliyet gösterdikleri yerin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Bakanlığımıza kayıt yaptırmadan gıda ile temas eden madde ve malzeme ürettiği tespit edilen üretim yerlerine iki bin altı yüz altmış Türk Lirası idarî para cezası uygulanmaktadır.

YILLIK İŞLETME CETVELİ

Sanayi sicil belgesi olan işletmeler her yıl nisan sonuna kadar yıllık işletme cetvelini sisteme girmek zorundadır.

Yıllık işletme cetveli geçen yıl kapasite raporunda beyan edilen kapasitenin yüzde kaçının yapıldığının bir raporudur.

Kapasite raporunda yazan her kalem ürünün bir önceki yıl ne kadar satıldığı ve bu satışlardan ne kadar ciro edildiğinin bilinmesi gerekir.

Yıllık işletme cetveli vermek için bizi arayınız

0212 541 50 90

İŞYERİ AÇMA / GSM RUHSATI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen ruhsat vermeye yetkili idareler;

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, Bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye, Organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği, Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkilidir.

Burada üzerinde durulması gereken husus büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetki paylaşımıdır. Hangi işyeri açma ve çalışma ruhsatını hangi belediye verecektir? Büyükşehir belediyelerinin verecekleri ruhsatları belirtmek daha basit ve anlaşılır bir usul olacaktır. Buna göre sayılanlar dışındaki büyükşehir belediyesi hudutlarında yer alan diğer işyeri ruhsatlarını ilçe belediyeleri vereceklerdir.

Büyükşehir belediyelerinin sınırlı sayıda ruhsat yetkisi vardır. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek,  Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Bu alanlar dışında yer alan işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilçe belediyelerince verilir. Bir başka deyişle ilçe belediyeleri   sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisine sahiptir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 4/a. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 15/1-(c) (l), 15/2. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/1(a)(j), 2(c). 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu madde 7/1(a)(g). 26İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İl özel idarelerinin işyeri ruhsatı yetkisi de ayrıca ele alınmalıdır. Belediye sınırları dışındaki sıhhi müesseseler, gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek yetkisi il özel idaresine aittir.
Organize sanayi bölgelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi incelenire aşağıdaki tespitler yapılabilir. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve buna bağlı çıkarılan ikincil mevzuat meri işyeri  mevzuatına ek bir düzenleme getirmeyerek yalnızca organize sanayi bölgelerinde yetkinin OSB tüzel kişiliğinde olduğunu hüküm altına almıştır. Yani kısaca  bu alanlarda 14/7/2005  tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 10/8/2005  tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik geçerlidir. Tek fark vardır; yetki OSB yönetimince kullanılacaktır. Buralarda işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere de işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetki alanında il özel idareleri ile belediyeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı veremeyeceklerdir. Öyle ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkisine sahip bir idare de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Buralarda 10/8/2005  tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik geçerli olmayıp kurumun kendi yönetmelikleri vardır.

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

(GSM RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER)

 

 1. Dilekçe
 2. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 3. İmar Durum Belgesi
 4. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılar için İlçe Belediyesinden temin edilecek Yapı Kullanma İzin Belgesi, kullanılan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden önce yapıldı ise bunu kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs.) ve işletmenin bulunduğu binada 12.10.2004 tarihinden sonra inşa edilmiş ilave bir yapının olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından noter onaylı beyanname.
 5. İtfaiye Raporu 
 6. İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü
 7. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek Çevre İzin Belgesi / Çevre İzin Muafiyet Belgesi
 8. İşletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip çalışanın Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. İmza Sirküleri
 11. Vaziyet Planı
 12. Tapu
 13. Kiracı ise Kira Kontratı
 14. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 15. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 16. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için Motor Beyannamesi
 17. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için İş Akış Şeması
 18. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için Kapasite Raporu
 19. Basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları mevcut ise yetkili Makine Mühendisi tarafından hazırlanmış Periyodik Muayene Raporları
 20. LPG tankı mevcut ise yeraltı tankları için yetkili Elektrik Mühendisi tarafından Katolik Koruma ve Tank ve Tesisatın Topraklama Ölçüm Raporları
 21. LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 

Detaylı bilgi almak için Kordimer Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

BANKALAR

A-MEVDUAT BANKALARI
A1-Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. http://www.ziraatbank.com.tr
Türkiye Halk Bankası A.Ş. http://www.halkbank.com.tr
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. http://www.vakifbank.com.tr
A2-Özel Sermayeli Mevduat Bankaları
Adabank A.Ş. http://www.adabank.com.tr
Akbank T.A.Ş. http://www.akbank.com
Alternatif Bank A.Ş. http://www.abank.com.tr
Anadolubank A.Ş. http://www.anadolubank.com.tr
Şekerbank T.A.Ş. http://www.sekerbank.com.tr
Tekstil Bankası A.Ş. http://www.tekstilbank.com.tr
Turkish Bank A.Ş. http://www.turkishbank.com
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. http://www.teb.com.tr
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. http://www.garanti.com.tr
Türkiye İş Bankası A.Ş. http://www.isbank.com.tr
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. http://www.yapikredi.com.tr
A3-Tasarruf Mevduatı Sig. Fon. Devr. B.
Birleşik Fon Bankası A.Ş. http://www.fonbank.com.tr
A4-Yabancı Sermayeli Bankalar
A41-Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar
Arap Türk Bankası A.Ş. http://www.atbank.com.tr
Citibank A.Ş. http://www.citibank.com.tr
Denizbank A.Ş. http://www.denizbank.com
Deutsche Bank A.Ş. http://www.deutschebank.com.tr
Eurobank Tekfen A.Ş. http://www.eurobanktekfen.com
Finans Bank A.Ş. http://www.finansbank.com.tr
Fortis Bank A.Ş. http://www.fortisbank.com.tr
HSBC Bank A.Ş. http://www.hsbc.com.tr
ING Bank A.Ş. http://www.ingbank.com.tr
Millennium Bank A.Ş. http://www.millenniumbank.com.tr
Turkland Bank A.Ş. http://www.tbank.com.tr
A42-Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar
ABN AMRO Bank N.V. http://www.abnamro.com.tr
Bank Mellat http://www.mellatbank.com
Habib Bank Limited http://www.habibbank.com.tr
JPMorgan Chase Bank N.A. http://www.jpmorgan.com
Société Générale (SA) http://www.sgcib.com
WestLB AG http://www.westlb.com.tr
B-KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
B1-Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
İller Bankası http://www.ilbank.gov.tr
Türk Eximbank http://www.eximbank.gov.tr
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. http://www.kalkinma.com.tr
B2-Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. http://www.aktifbank.com.tr
Diler Yatırım Bankası A.Ş. http://www.dilerbank.com.tr
GSD Yatırım Bankası A.Ş. http://www.gsdbank.com.tr
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. http://www.takasbank.com.tr
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. http://www.nurolbank.com.tr
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. http://www.tskb.com.tr
B3-Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. http://www.bankpozitif.com.tr
Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. http://www.calyon.com.tr
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. http://www.ml.com.tr
Taib Yatırım Bank A.Ş. http://www.yatirimbank.com.tr
C-FAİZSİZ BANKACILIK ALANINDA FAALİYET YAPAN BANKALAR
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. www.albarakaturk.com.tr
Asya Katılım Bankası A.Ş. www.bankasya.com.tr
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. www.kuveytturk.com.tr
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr

BAKANLIKLAR