GIDA İLE TEMAS İZNİ

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETİMİ

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılan madde ve malzemelere ilişkin iyi üretim uygulamaları ile bu madde ve malzemeleri üreten ve işleyen işletmelerin kayıt işlemlerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 03.08.2012 tarih ve 28373 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik gereğince; gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim ve işleme aşamalarında faaliyet gösteren işletmeler; Bakanlığımıza kayıt yaptırarak, İşletme Kayıt belgesi almak zorundadırlar.

Kontrolü altındaki işletmede, gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin mevzuatta yer alan gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi; ‘Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’te “İşletmeci” olarak tanımlanmaktadır.

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtildiği şekilde harf ve rakamlardan oluşan, işletme kayıt belgesi üzerindeki numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.

    Kağıt esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Metal esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Cam esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Ahşap esaslı madde ve malzeme üretimi,
    Seramik ve porselen malzeme üretimi,
    Silikon madde ve malzeme üretimi,
    Tekstil ürünleri üretimi,
    Rejenere selüloz film üretimi,
    Elastomer ve kauçuk üretimi,
    Vakslar (Mumlar) üretimi,
    Baskı mürekkepleri üretimi,
    Diğer gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi.

Faaliyet konularında, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır

“Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’te, Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır. İlimizde işlemler İlçe Müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeciler; Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’in Ek-3 ündeki bilgi ve belgelere ilave olarak aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan işletme kayıt belgesi başvuru ve beyannamesi ile birlikte ilgili İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadırlar.

Ek-3

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞLETMELER İÇİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-2)
2- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
3- Gıda işletmecisi ticaret siciline kayıtlı ise, ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adına ilişkin yazılı beyan (Güncel bilgilerini içeren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti); gıda işletmecisi esnaf siciline kayıtlı ise Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylı sureti.
4- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya yetkili merci tarafından onaylanmış örneği, meslek odası bulunmayan meslek mensuplarının adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste.

İşletme Kayıt Belgesi düzenleme aşamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre belirlenen ve Gıda İşletmecileri tarafından İl Müdürlüğü Döner Sermayesine ödenmesi gereken ücretler;

HİZMETİN ÇEŞİDİ 2015 Yılı Fiyatı (TL) (KDV Dahil)
İşletme Kayıt Belgesi (Üretim Yeri)
Kurulu Motor Gücü 0-10 275,00
Kurulu Motor Gücü 11-20 330,00
Kurulu Motor Gücü 21-30 440,00
Kurulu Motor Gücü 31-40 1.100,00
Kurulu Motor Gücü 41-50 2.200,00
Kurulu Motor Gücü 51 ve üstü BG Adet 3.300,00

Ek-2

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

………………………………….…….. İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

İşletme Sahibi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Faaliyet Konusu
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
İşletmenin Adresi İli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Telefon ve Faks Numarası E-posta Adresi
Kapasite Raporu     ( )

Ekspertiz Raporu   (   )

Kurum Beyanı         ( )

Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
Bitiş Tarihi
İstihdamı Zorunlu Personel Adı Soyadı
Mesleği-Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri ……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca ( )
Mevsimsel ( ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]

Başvuru yapıldıktan itibaren on beş iş günü içerisinde dosya incelenecek ve dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelere İl Müdürlüğümüzce, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik’in Ek-4 ünde yer alan işletme kayıt belgesi düzenlenir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmecilerinin, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde ilgili İlçe Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. İlçe Müdürlüğünde ilgili değişiklikler yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeler, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde ilgili İlçe Müdürlüğüne bildirmek ve İlçe Müdürlüğünün işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.
Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmeci;

İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını, dilekçeye ekleyerek ilgili İlçe Müdürlüğüne başvurur. İlçe Müdürlüğünce, uygun bulunması halinde işletme kayıt belgesini yeniden düzenlenir.

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler, 1/6/2013 tarihine kadar Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamalarına ilişkin hükümlere uymak zorundadır.

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.
Eş değer Belge ile İşletme Kayıt Belgesi değiştirilmesi esnasında, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan beyanname yeterli olacak olup, ilave belge istenmeyecektir.
Kayda tabi olan işletmelerin başvurularını faaliyet gösterdikleri yerin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Bakanlığımıza kayıt yaptırmadan gıda ile temas eden madde ve malzeme ürettiği tespit edilen üretim yerlerine iki bin altı yüz altmış Türk Lirası idarî para cezası uygulanmaktadır.

Comments are closed.