İŞYERİ AÇMA / GSM RUHSATI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen ruhsat vermeye yetkili idareler;

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, Bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye, Organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği, Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkilidir.

Burada üzerinde durulması gereken husus büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetki paylaşımıdır. Hangi işyeri açma ve çalışma ruhsatını hangi belediye verecektir? Büyükşehir belediyelerinin verecekleri ruhsatları belirtmek daha basit ve anlaşılır bir usul olacaktır. Buna göre sayılanlar dışındaki büyükşehir belediyesi hudutlarında yer alan diğer işyeri ruhsatlarını ilçe belediyeleri vereceklerdir.

Büyükşehir belediyelerinin sınırlı sayıda ruhsat yetkisi vardır. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek,  Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Bu alanlar dışında yer alan işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı ilçe belediyelerince verilir. Bir başka deyişle ilçe belediyeleri   sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisine sahiptir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik madde 4/a. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 15/1-(c) (l), 15/2. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/1(a)(j), 2(c). 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu madde 7/1(a)(g). 26İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İl özel idarelerinin işyeri ruhsatı yetkisi de ayrıca ele alınmalıdır. Belediye sınırları dışındaki sıhhi müesseseler, gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek yetkisi il özel idaresine aittir.
Organize sanayi bölgelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi incelenire aşağıdaki tespitler yapılabilir. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve buna bağlı çıkarılan ikincil mevzuat meri işyeri  mevzuatına ek bir düzenleme getirmeyerek yalnızca organize sanayi bölgelerinde yetkinin OSB tüzel kişiliğinde olduğunu hüküm altına almıştır. Yani kısaca  bu alanlarda 14/7/2005  tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 10/8/2005  tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik geçerlidir. Tek fark vardır; yetki OSB yönetimince kullanılacaktır. Buralarda işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere de işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetki alanında il özel idareleri ile belediyeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı veremeyeceklerdir. Öyle ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkisine sahip bir idare de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Buralarda 10/8/2005  tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik geçerli olmayıp kurumun kendi yönetmelikleri vardır.

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

(GSM RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER)

 

 1. Dilekçe
 2. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 3. İmar Durum Belgesi
 4. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılar için İlçe Belediyesinden temin edilecek Yapı Kullanma İzin Belgesi, kullanılan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden önce yapıldı ise bunu kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs.) ve işletmenin bulunduğu binada 12.10.2004 tarihinden sonra inşa edilmiş ilave bir yapının olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından noter onaylı beyanname.
 5. İtfaiye Raporu 
 6. İşletmenin özelliğine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden temin edilecek İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) veya Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü
 7. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek Çevre İzin Belgesi / Çevre İzin Muafiyet Belgesi
 8. İşletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip çalışanın Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. İmza Sirküleri
 11. Vaziyet Planı
 12. Tapu
 13. Kiracı ise Kira Kontratı
 14. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 15. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 16. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için Motor Beyannamesi
 17. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için İş Akış Şeması
 18. Gerektiğinde işyerinin Gayri Sıhhi Müessese Sınıfının tespiti için Kapasite Raporu
 19. Basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları mevcut ise yetkili Makine Mühendisi tarafından hazırlanmış Periyodik Muayene Raporları
 20. LPG tankı mevcut ise yeraltı tankları için yetkili Elektrik Mühendisi tarafından Katolik Koruma ve Tank ve Tesisatın Topraklama Ölçüm Raporları
 21. LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 

Detaylı bilgi almak için Kordimer Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

İSKİ GÖRÜŞÜ / DKKR RUHSATI

İstanbul il sınırları içindeki firmalar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıo alım işlemlerinde mutlaka İSKİ Görüşü alması gerekmektedir.

İşyerinde Arıtma Tesisi Gerektiren bir atıksu çıkışı varsa İSKİ arıtma Tesisi yapımını şart koşmaktadır. Arıtma tesisi çıkış suyunun kendi yönetmeliklerine uygun olması durumunda ise DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) vermektedir. Aksi durumda firmanın çalışmasına izin vermemektedir.

İSKİ DKKR Ruhsatı işlemlerinde Arıtma Tesisinden sorumlu müdür istemektedir. Tüm yazışmalar bu sorumlu müdür aracılığıyla yapılmalıdır. Kordimer İSKİ nin istediği sorumlu müdür için bünyesinde bulunan Çevre Mühendisleri ile hizmet vermektedir.

İşyerinde Arıtma tesisi gerektirecek bir atıksu çıkışı söz konusu değil ise İSKİ bu durumu tespit ederek uygun görüş vermaktedir.

İSKİ ile ilgili görüş alınması DKKR Ruhsatı alım işlemlerinizde bizi aramaktan çekinmeyiniz.