TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli madde taşımacılık ile ilgili Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri,bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 4 ve 5 inci maddelerinde tehlikeli madde taşımacılığı yapan şahıs ve şirketlerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 01.09.2014 tarihine kadar aranmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra faaliyet belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

Şahıs veya şirketlerin yük taşımacılığı yapabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alması zorunludur. Her hangi bir taşımacının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alabilmesi için öncelikle C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olması gereklidir. Yetki belgesine sahip olup, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu değildir. Örneğin a firması tehlikeli maddeyi üreticiden almakta ve maddeyi alana taşımaktadır. Tehlikeli maddenin yüklenmesi veya boşaltılmasında görev almamışlardır. Bu şekilde faaliyette bulunanların faaliyet belgesi alması zorunlu değildir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler dilekçe (Bakanlıkça temin edilmektedir) işletme unvanı, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, şahıs ise şahsın, şirkette ise temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Şahsa ya da şirkete ait aynı unvan adı altında faaliyette bulunan temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir. Başvuruda uygun bulunan taşımacılara 5 yıl geçerli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenecektir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti 550 (beşyüzelli) Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır. Belge ücreti her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bundan dolayı matbu dilekçede bulunan faaliyet konuları (dolduran, paketleyen, yükleyen v.s.) dikkatli seçilmelidir. Sonradan yapılacak bir değişiklik için tekrar ücret ödenecektir.

Faaliyet belgesi almak için istenilen şartlardan birisini kaybeden (bazı maddelerden hüküm giyerek adli sicil kaydının olması, oda kaydının sonlanması gibi) taşımacılara durumun meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay müsaade edilmektedir. Bu süreye rağmen eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur. Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir. Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda, başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilecektir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alımı için bizi arayınız

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ihtiyacınız varsa bizi arayınız

Tehlikeli Madde Mevzuatı

Belge İptali, Belgelerin Geri Alınması, Geçici Durdurma, Uyarma, Para Cezaları

Aşağıda Yazılı Cezalar 48 SAATTE Bir Ceza Nedeni Ortadan Kalkana Kadar TEKRAR TEKRAR Yazılabilir(Madde 32 (1)e)

Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 571 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 227 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 110 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi

Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 – (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Firma

İdari para cezalarının her yıl artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 28 – 5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Gönderenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici

Paketleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen

Yükleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen

Dolduranın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran

Taşımacının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı

Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü

Alıcının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı

Boşaltanın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan

Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma

Uyarmaların paraya çevrilme şartları

İlgili Kanun: Madde 30 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya yetmişdokuz Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.

Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 30 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 30 – 4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 31 – 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.

Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası

İlgili Kanun: Madde 31 – 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.

Uyarma kaldırma süresi ve ücreti

İlgili Kanun: Madde 31 – 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.

Comments are closed.